Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

KOMUNIKACJA

Kompetencje i zależności

Wydział Transportu (WT)

To jakby reżyser,
który planuje i decyduje, jak ma wyglądać transport publiczny w mieście.
To oni ustalają, gdzie i kiedy autobusy mają jeździć.

Miejski Zakład Komunikacji (MZK)

To aktorzy, którzy wykonują te plany
– prowadzą autobusy i tramwaje zgodnie z rozkładem,
który ustalił KOM.

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)

To scenografowie,
którzy tworzą i dbają o miejsce akcji
– drogi, torowiska, przystanki.
Dzięki ich pracy, pojazdy MZK mogą sprawnie przemieszczać się po mieście.

Wszystkie te jednostki muszą ze sobą współpracować,

aby mieszkańcy Grudziądza mogli wygodnie i bez problemów podróżować.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Wydział Transportu w Grudziądzu

ul. Piłsudskiego 51
86-300 Grudziądz
Telefon: +48 56 45 10 433

Dyrektor Wydziału Komunikacji

Anna Majchrzak – Poniewierka 
+ 48 56 45 10 254
e-mail: transport@um.grudziadz.pl
ul. Piłsudskiego 51 | 86-300 Grudziądz

WYDZIAŁ TRANSPORTU

Wydział Transportu w Grudziądzu pełni kluczową rolę jako organizator transportu publicznego w mieście.

Jego głównym zadaniem jest organizacja komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Począwszy od podstawowych zadań, takich jak na przykład układanie rozkładów jazdy, poprzez nadzór nad realizacją usług transport wykonywanych przez operatora, a na dbaniu o całą infrastrukturę przystankową kończąc.

Wydział Transportu zajmuje się również wydawaniem Licencji, tj. zezwoleń na transport drogowy, co jest istotnym elementem zarządzania transportem miejskim. Działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerów, a także regulowanie rynku usług transportowych w Grudziądzu. Wszystkie te aspekty działalności Wydziału przyczyniają się do efektywnego funkcjonowania komunikacji miejskiej i podnoszenia jakości życia mieszkańców miasta.

www.transport.grudziadz.pl

Na stronie internetowej Wydziału mieszkańcy mogą znaleźć bogaty zakres informacji, w tym aktualne rozkłady jazdy, regulaminy, a także opcje zakupu biletów online. Strona jest intuicyjna i dostosowana do potrzeb użytkowników, co ułatwia planowanie podróży komunikacją miejską.

www.facebook.com/KomGdz

Wydział prowadzi również funpage na Facebooku,
który służy jako platforma komunikacyjna z mieszkańcami,
informując o bieżących zmianach,
utrudnieniach w ruchu oraz innych ważnych aktualnościach.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 47 | 86-300 Grudziądz
Telefon: 56 45 04 210

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

CEL I MISJA  Jesteśmy głównym przewoźnikiem obsługującym linie autobusowe oraz tramwajowe w Grudziądzu. Dbamy o to aby mieszkańcy szybko oraz bezpiecznie przemieszczali się po mieście komunikacją miejską.
 Od 1 listopada 2011 roku gmina-miasto Grudziądz powierzyła nam na najbliższe 15 lat realizację zadania własnego gminy polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu ulic na terenie Grudziądza. Posiadamy nie tylko niezbędny sprzęt i materiały do wykonywania tej działalności, ale przede wszystkim przeszkoloną załogę przygotowaną do realizacji tego trudnego zadania.
Począwszy od 29 stycznia 2014 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie naszego miasta. Punkt zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Składowej 21.
Od dnia 9 września 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, zostało nam powierzone prowadzenie Centrum Opieki nad Zwierzętami, które odpowiedzialne jest za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gminy-miasta Grudziądz oraz zwiększającą się liczbą gmin ościennych.

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Ludwika Waryńskiego 34A | 86-300 Grudziądz

Telefon: 56 66 30 800
E-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl

O NAS

Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Grudziądz, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXIV/60/08 z dnia 28 maja 2008 roku – rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2009 roku.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ZADANIA CZ I
ZADANIA CZ II

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Grudziądza w zakresie:

– opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
– pełnienie funkcji inwestora;
– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
– przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
– koordynacja robót w pasie drogowym;
– wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
– prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
– sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
– dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
– nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
– nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
– przeprowadzanie kontroli oraz prowadzenie stałego nadzoru nad poprawnością działań operatora Strefy Płatnego Parkowania i zgodnością tych działań z Uchwałami Rady Miejskiej.

GALERIA

w obiektywie
Eskapada 2023
Poznajmy się!

Tym chemy Cię zainteresować