Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

MISJA NA EKOLOGIĘ

NASZ ŚWIAT W NASZYCH RĘKACH

Przyszłość świata zaczyna się dziś

AKTUALNOŚCI EKOLOGICZNE

Szkolenie dla nowych wolontariuszy w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu – zobacz jak było! 

 W ostatnim czasie w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu odbyło się szkolenie dla nowych wolontariuszy. Zajęcia miały na celu...
Read More

Ostoja Miło(ś)leśna

Ostoja Miło(ś)leśna Przez bagno brnął ogromny zwierz. Na swych długich nogach z łatwością człapał przez mulistą i głęboką wodę, podczas...
Read More

Przyroda w mikroskali w obiektywie Magdaleny Hausmann

Przedstawiamy Państwu piękne zdjęcia przyrody Magdaleny Hausmann. Nie tylko zobaczcie zdjęcia ale też poczujcie ten klimat, polską złotą jesień, która...
Read More
1 2 3 11

Bądźmy z ekologią na Ty

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEj

NAD TOREM 1 | GRUDZIĄDZ

ZAKURZEWO 39A

NAD TOREM 1 | GRUDZIĄDZ

Przez edukację ekologiczną rozumiemy
kształtowanie wiedzy,
umiejętności teoretycznych, praktycznych,
a także rozwijanie wrażliwości i emocjonalnej
chęci działania na rzecz ochrony środowiska.

Centrum Edukacji Ekologicznej
prowadzone jest przez zespół osób

Biura Lasów Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Grudziądzu.

Celem CEE jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna,
którą przedstawiamy poniżej.
POZNAJMY SIĘ.

POZNAJCIE ZADANIA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;

zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego naszego miasta i okolic;

organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;

wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego;

zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie Grudziądza;

umożliwienie każdemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla ochrony środowiska;

rozwinięcie współpracy ze środowiskiem naukowym;

przekazanie społeczeństwu informacji o podstawowych zasadach ochrony przyrody, obszarach Natura 2000, ustawowych ograniczeniach samowolnych wycinek drzewostanu oraz drzew i krzewów;

organizacja imprez ekologicznych;

wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska;

organizacja seminariów dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, wód i ziemi;

popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii;

prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych;

współpraca z towarzyszeniami i organizacjami ekologicznymi.

LASY KOMUNALNE NASZEGO MIASTA

LEŚNICTWO CZERWONY DWÓR

Powstały prawdopodobnie w XVIII wieku obejmując swoim zasięgiem obecny obszar lasu.

Kompleks główny położny jest w południowej części miasta w pobliżu Jeziora Wielkie Rudnickie.
Dominującym gatunkiem drzew jest sosna pospolita, która stanowi ponad 80% całkowitej powierzchni i miąższości. Występują tu również takie gatunki jak: dąb bezszypułkowy i szypułkowy, klon pospolity, olcha czarna i lipa drobnolistna.
Stanowią one jednak nadal mały procent, dlatego dąży się do zwiększania udziału gatunków liściastych, w procesie odnawiania i zalesiania lasów, co pozwoli dodatkowo podnieść walory krajobrazowe i wpłynie pozytywnie na pozostałe drzewostany, uodparniając je na działanie czynników biotycznych i abiotycznych.

Lasy Komunalne pełnią funkcję środowiskotwórczą, funkcję ochronną gleb i wód, kształtują mikroklimat oraz zaspokajają potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców Grudziądza.

W lesie, jako naturalnym zbiorowisku prowadzi się szereg zabiegów i procesów w celu jego ochrony, m. in. prognozowanie i zwalczanie szkodników wtórnych i pierwotnych drzew, mechaniczna ochrona upraw przed zgryzaniem przez zwierzęta leśne, pielęgnacje upraw leśnych poprzez wykaszanie.
Na terenie lasu prowadzi się także czynną ochronę przeciwpożarową poprzez stałą łączność z wieżą obserwacyjną, kilkugodzinne dyżury przeciwpożarowe trwające od kwietnia do września, a także łączność radiową ze strażą pożarną. Przez teren Lasów Komunalnych przebiegają pasy przeciwpożarowe, które dwa razy w roku są odnawiane przez mineralizowanie. Ich zadaniem jest ograniczenie przedostania się pożarów na sąsiednie drzewostany. W celu ułatwienia dojazdu do akcji gaśniczych sieć dróg leśnych jest oznaczona numerami.

Zgodnie z art. 29 pkt 1 i 2 ustawy o lasach zakazany jest ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym oraz motorowerem po drogach leśnych. Postój, natomiast, dozwolony jest tylko i wyłącznie w miejscach oznakowanych.

W grudziądzkich lasach zamieszkuje wiele gatunków zwierząt. Najliczniej występującymi są daniele, dziki, sarny, lisy i borsuki, zające. Corocznie od października do marca prowadzi się dokarmianie zwierząt w stale wyznaczonych miejscach w lesie, poprzez wykładanie karmy w paśnikach oraz soli.

Wszystkich zainteresowanych chcących brać czynny udział w zimowym dokarmianiu zwierząt leśnych prosimy o kontakt z Kierownikiem Biura Lasów Komunalnych w Grudziądzu pod nr tel. 667 663 633.

Teren leśny przystosowany jest do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta. Dąży się do zwiększenia bazy rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez stawianie zadaszeń, ławek, koszy na śmieci; utrzymywanie dróg spacerowo-leśnych, zakładanie parkingów leśnych, stawianie tablic edukacyjnych, stworzenie stanowisk cisa, lipy, MiłoLas i użytku ekologicznego „Ostoja Miłoleśna”.

Kompleks edukacyjno-przyrodniczy

LEŚNICTWO CZERWONY DWÓR

Ścieżka edukacyjna - Kierunki wykorzystania drewna

Ścieżka edukacyjna "Kierunki wykorzystania drewna" to kręty trakt pieszy, wzdłuż którego znajdują się tablice informacyjne oraz eksponaty, które mają na celu zapoznanie uczestników zajęć z tak licznymi kierunkami wykorzystania drewna, ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcji papieru, a co za tym idzie, zwrócenie uwagi na potrzebę jego oszczędzania, aby przeciwdziałać nadmiernej wycince drzew na świecie.

Stacje edukacyjne

Na terenie Kompleksu znajduję się pięć stacji edukacyjnych tj. Wylęgarnia owadów, Gwara łowiecka, Murszejące drzewo, Wywrot oraz Las w miniaturce. Odbywają się na nich zajęcia dydaktyczne dotyczące w/w tematów. Dodatkową atrakcją tego terenu są: Kwietna łąka, Mrowisko XXL, Tunel mieszkańców Lasu Rudnickiego, Lisia nora oraz drewniane rzeźby zwierząt 3D.

Kwatera danieli

Kwatera rozciąga się na powierzchni ok. 0,5 ha i zamieszkuje ją obecnie sześć danieli . Wyposażona jest w paśnik, schronienie dla zwierząt, taras widokowy, korytarz przepędowy oraz odłownię. Kwatera taka ma na celu umożliwienie uczestnikom zajęć Centrum Edukacji Ekologicznej obserwacji zwierzyny leśnej w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnego środowiska ich występowania.

Oferta zajęć edukacyjnych

Centrum Edukacji Ekologicznej w ciągu roku szkolnego zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne z Grudziądza na zajęcia ekologiczne, które odbywają się w trzech różnych formach: pogadanka połączona z prezentacją, zajęcia terenowe oraz warsztaty. Dla każdej grupy wiekowej jest przygotowana oferta tematyczna stałych zajęć edukacyjnych.
Oprócz tematów, na które można umawiać się od września do czerwca prowadzimy warsztaty powiązane z wydarzeniami w ciągu roku, tj. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Matki, itp., jak również z porą roku, tj. dary jesieni, budki lęgowe, wiosna na parapecie, itd.
Wakacje oraz ferie zimowe w roku szkolnym są przeznaczone na prowadzenie zajęć dla dzieci i ich opiekunów (rodziców, dziadków), które mają na celu czerpanie radości ze wspólnej nauki ekologii oraz jednoczącej wysiłki pracy podczas warsztatów.

Urząd Miejski w Grudziądzu

Biuro Lasów Komunalnych

ul. Nad Torem 1 | 86-300 Grudziądz

Biuro Lasów Komunalnych

726 301 636

biuro-lasu@um.grudziadz.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej

56 /46 56 200

cee@um.grudziadz.pl

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek
od 7:30 do 15:30

wtorek
od 7:30 do 17:00

 piątek
od 7:00 do 13:30