Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

KOMUNIKACJA

Aktualności komunikacyjne

Ulica Rybacka zostaje uruchomiona

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3138C – ul....
Read More

BEZPIECZNY KROK

BEZPIECZNY KROK Obecna pora roku powinna skłaniać uczestników ruchu drogowego do zachowywania szczególnej ostrożności. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i...
Read More

MZK wzbogaca flotę o dwanaście „hybryd”

Dwanaście kolejnych autobusów hybrydowych wkrótce wozić będzie pasażerów komunikacji miejskiej. Pierwsze cztery dziś, 29 listopada, dotrą do Grudziądza, kolejne pojawią...
Read More
1 2 3 18

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 47 | 86-300 Grudziądz
Telefon: 56 45 04 210

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI

CEL I MISJA  Jesteśmy głównym przewoźnikiem obsługującym linie autobusowe oraz tramwajowe w Grudziądzu. Dbamy o to aby mieszkańcy szybko oraz bezpiecznie przemieszczali się po mieście komunikacją miejską.
 Od 1 listopada 2011 roku gmina-miasto Grudziądz powierzyła nam na najbliższe 15 lat realizację zadania własnego gminy polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu ulic na terenie Grudziądza. Posiadamy nie tylko niezbędny sprzęt i materiały do wykonywania tej działalności, ale przede wszystkim przeszkoloną załogę przygotowaną do realizacji tego trudnego zadania.
Począwszy od 29 stycznia 2014 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie naszego miasta. Punkt zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Składowej 21.
Od dnia 9 września 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, zostało nam powierzone prowadzenie Centrum Opieki nad Zwierzętami, które odpowiedzialne jest za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gminy-miasta Grudziądz oraz zwiększającą się liczbą gmin ościennych.

KONTAKT

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Ludwika Waryńskiego 34A | 86-300 Grudziądz

Telefon: 56 66 30 800
E-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

O NAS
ZADANIA CZ I
ZADANIA CZ II

Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Grudziądz, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXIV/60/08 z dnia 28 maja 2008 roku – rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2009 roku.

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Grudziądza w zakresie:

– opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
– pełnienie funkcji inwestora;
– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
– przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
– koordynacja robót w pasie drogowym;
– wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
– prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
– sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
– dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
– nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
– nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
– przeprowadzanie kontroli oraz prowadzenie stałego nadzoru nad poprawnością działań operatora Strefy Płatnego Parkowania i zgodnością tych działań z Uchwałami Rady Miejskiej.

GALERIA

w obiektywie
Eskapada 2023
Poznajmy się!

Tym chemy Cię zainteresować