Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

KOMUNIKACJA

Aktualności komunikacyjne

konferencja poświęcona problemom w Strefach Płatnego Parkowania

W Grudziądzu trwa jubileuszowa, dziesiąta konferencja poświęcona problemom w Strefach Płatnego Parkowania. Jej organizatorem jest Zarząd Dróg Miejskich. Jak co...
Read More

Zmiana organizacji ruchu

W związku z realizacją prac na moście drogowo – kolejowym na rzece Wiśle w ciągu drogi krajowej nr 16, od...
Read More

Historia grudziądzkich tramwajów – Słów kilka o historii grudziądzkiej komunikacji miejskiej

Słów kilka o historii grudziądzkiej komunikacji miejskiej – historia grudziądzkich tramwajów. Od prawie 127 lat w służbie mieszkańcom! Grudziądz jest...
Read More

Kolorowe tramwaje na Dzień Dziecka

UWAGA Zostało kilka  dni do tegorocznego Dnia Dziecka więc możemy przekazać kilka szczegółów jednej z zaplanowanych przez miasto atrakcji. W...
Read More
1 2 3 6

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
CEL I MISJA

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 47
86-300 Grudziądz

Telefon: 56 45 04 210

CEL I MISJA

 Jesteśmy głównym przewoźnikiem obsługującym linie autobusowe oraz tramwajowe w Grudziądzu. Dbamy o to aby mieszkańcy szybko oraz bezpiecznie przemieszczali się po mieście komunikacją miejską.

 Od 1 listopada 2011 roku gmina-miasto Grudziądz powierzyła nam na najbliższe 15 lat realizację zadania własnego gminy polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu ulic na terenie Grudziądza. Posiadamy nie tylko niezbędny sprzęt i materiały do wykonywania tej działalności, ale przede wszystkim przeszkoloną załogę przygotowaną do realizacji tego trudnego zadania.

Począwszy od 29 stycznia 2014 roku zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie naszego miasta. Punkt zlokalizowany jest na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Składowej 21.

Od dnia 9 września 2015 roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza, zostało nam powierzone prowadzenie Centrum Opieki nad Zwierzętami, które odpowiedzialne jest za zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gminy-miasta Grudziądz oraz zwiększającą się liczbą gmin ościennych.

KONTAKT
O NAS
ZADANIA

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon: 56 66 30 800
E-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl

Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Grudziądz, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXIV/60/08 z dnia 28 maja 2008 roku – rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2009 roku.

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Grudziądza w zakresie:

opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

pełnienie funkcji inwestora;

utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;

realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

koordynacja robót w pasie drogowym;

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub
utrzymania dróg;

wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

przeprowadzanie kontroli oraz prowadzenie stałego nadzoru nad poprawnością działań operatora Strefy Płatnego Parkowania i zgodnością tych działań z Uchwałami Rady Miejskiej.

GALERIA

w obiektywie
Eskapada 2023