Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

Program „Lokal za 1 zł”

Miejskie Przedsiębiorstwie Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ogłasza kolejną edycję Programu „Lokal za 1 zł”. Programem zostały objęte lokale użytkowe w następujących lokalizacjach: Forteczna15, Narutowicza 15, Poniatowskiego 12.  Lokale zostały wyremontowane i przygotowane do rozpoczęcia w nich działalności. W ramach Programu lokale użytkowe będą wynajmowane na preferencyjnych warunkach. Warunki uczestnictwa w Programie „Lokal za 1...
Read More

POZNAJMY SIĘ

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7
86-300 Grudziądz

Kontakt:
Administracja / Inspektorzy ds. Technicznych
564512020
564512058

Biuro Obsługi Wspólnot
56 45 120 39

Biuro Księgowości Wspólnot
56 45 120 57

Biuro Inwestycji
56 45 120 21

O NAS

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednostką utworzoną do gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – miasto Grudziądz.

Spółka została powołana uchwałą Nr XXII/96/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie aktem założycielskim podpisanym w dniu 29 czerwca 2001 r., stanowiącym o utworzeniu Spółki z dniem 1 lipca 2001 r. na mocy Postanowienia VII Wydziału Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 4 września 2001 r. Spółka uzyskała osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000039577.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175 548 000,00 zł i dzieli się na 87 774 udziały, z których 86 774 udziały stanowią własność Gminy Miasto Grudziądz, a 1 000 udziałów posiada OPEC Grudziądz.

MPGN Spółka z o. o. – jako podmiot prawa handlowego – zobowiązana jest do racjonalnego wykorzystania zasobu, tj. zbilansowania wpływów i wydatków w celu zapobiegania jego dekapitalizacji oraz możliwie najefektywniejszego wykorzystania zasobów dla dobra mieszkańców Grudziądza. Z 20-letniego doświadczenia wynika, że taka formuła jest jedną z najlepszych form zarządzania zasobem, ponieważ Spółka posiada znacznie więcej mechanizmów oraz możliwości elastycznego i szybkiego dostosowywania do zmieniających się w tym zakresie przepisów i realiów w porównaniu do możliwości Gminy. Ponadto jest wyspecjalizowana w zakresie tematyki zarządzania nieruchomościami, posiada niezbędne służby techniczne oraz kadrę administracyjną, która na bieżąco podnosi kwalifikacje z zakresu przepisów dotyczących zasad najmu, eksmisji, prowadzenia wspólnot mieszkaniowych, ksiąg wieczystych i innych związanych z gospodarką nieruchomościami.

Głównym zadaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami sp. z o. o. jest zaspokajanie w imieniu Gminy potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dzięki wprowadzonym programom organizacyjnym udało się uregulować sytuację związaną z „przydziałami mieszkań” oraz powstrzymać degradację zasobu mieszkaniowego Grudziądza. Od kilku lat lista rodzin oczekujących na mieszkania z zasobów gminnych realizowana jest w 100%. Taka skuteczność jest ewenementem w skali kraju, ponieważ wiele polskich miast boryka się z długoletnimi kolejkami związanymi z oczekiwaniem na mieszkanie. Jest to możliwe dzięki prowadzonej polityce mieszkaniowej, usprawnieniom oraz innowacyjnym rozwiązaniom i programom wprowadzonym i konsekwentnie realizowanym przez Spółkę.

Do najważniejszych programów realizowanych przez MPGN zaliczyć należy:

 • Mieszkanie za Remont polegający na możliwości wynajęcia lokalu osobom zamieszkującym na terenie gminy – miasto Grudziądz, spełniającym określone warunki,
  w zamian za wykonanie remontu w określonym terminie, zgodnie z opracowanym zakresem prac remontowych. Wdrożenie powyższego programu przynosi wiele korzyści zarówno
  dla potencjalnych najemców, jak i dla Spółki.
 • Wolny najem na zasadach wolnorynkowych skierowany jest do osób o wyższych dochodach, które nie mogą skorzystać z wynajęcia lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej Grudziądza.
 • Zamiany lokali mieszkalnych, którego głównym celem jest kompleksowa pomoc przy dostosowaniu lokali do potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców Grudziądza,
  w przypadku gdy usytuowanie, powierzchnia, bądź zbyt wysokie koszty utrzymania powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dotychczasowych najemców.
 • Lokal za złotówkę ma przyczynić się do lepszego zarządzania dostępnym zasobem lokali usługowych oraz wspomagać kształtowanie przestrzeni obszaru rewitalizacji poprzez m.in. lokowanie w określonych miejscach funkcji/usług pożądanych przez mieszkańców Grudziądza oraz alokację działalności niepożądanych. Wprowadzenie preferencyjnych warunków najmu wspiera lokalny drobny biznes oraz pozwala na zmniejszenie ilości pustostanów lokali użytkowych w obrębie Starówki.
 • Budżet Lokatorski w budynkach komunalnych MPGN, którego zamierzeniem jest podniesienie komfortu zamieszkania, a także stanu technicznego zasobów Spółki. Przewiduje wykonanie prac na wniosek mieszkańców oraz zagospodarowanie terenów wokół budynków należących do MPGN Sp. z o.o.
 • Pchli Targ, w ramach którego w co drugą niedzielę na targowisku przy
  Paderewskiego można nabyć lub wymienić różne rzeczy i towary, głównie używane,
  po niskiej cenie. Miejsca targowe dla handlujących udostępniane są bezpłatnie.

MPGN Sp. z o. o. administruje lub zarządza zasobem, który stanowią nieruchomości o różnych funkcjach jak mieszkalne, użytkowe czy działki niezabudowane, w różnym typie własności. 70% zasobu to nieruchomości własne m.in. budynki w udziale 100% MPGN oraz udziały w nieruchomościach wspólnotowych. Spółka zarządza również budynkami zleconymi przez gminę – miasto Grudziądz (budynki 100% własności gminy, wspólnoty z udziałem gminy, nieruchomości Skarbu Państwa oraz osób prywatnych o nieuregulowanym stanie prawnym) oraz przez osoby fizyczne i prawne, a także nieruchomościami użytkowymi m.in. pasażem handlowym, targowiskami miejskimi, cmentarzem komunalnym.