Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Zarząd Dróg Miejskich

AKTUALNOŚCI

Powstaje nowe rondo na Łyskowskiego i Karabinierów

8. sierpnia, wykonawca fragmentu łącznika ulic Łyskowskiego z Karabinierów wszedł na plac budowy. Obok powstaje hala targowa, a w pobliżu...
Read More

Przetarg na przebudowę Tatrzańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu rozpisał przetarg na remontu ulicy Tatrzańskiej na osiedlu Mniszek. Otwarcie ofert planowane jest na 28...
Read More

konferencja poświęcona problemom w Strefach Płatnego Parkowania

W Grudziądzu trwa jubileuszowa, dziesiąta konferencja poświęcona problemom w Strefach Płatnego Parkowania. Jej organizatorem jest Zarząd Dróg Miejskich. Jak co...
Read More
1 2 3 5

KONTAKT

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Ludwika Waryńskiego 34A | 86-300 Grudziądz

Telefon: 56 66 30 800
E-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

O NAS
ZADANIA CZ I
ZADANIA CZ II

Zarząd Dróg Miejskich jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Grudziądz, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XXIV/60/08 z dnia 28 maja 2008 roku – rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2009 roku.

Zarząd Dróg Miejskich wykonuje zadania zarządcy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Grudziądza w zakresie:

– opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
– pełnienie funkcji inwestora;
– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
– przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
– koordynacja robót w pasie drogowym;
– wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
– prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
– sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

– przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
– przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
– przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
– dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
– utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
– nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
– nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
– przeprowadzanie kontroli oraz prowadzenie stałego nadzoru nad poprawnością działań operatora Strefy Płatnego Parkowania i zgodnością tych działań z Uchwałami Rady Miejskiej.