Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

POMOC SPOŁECZNA

pomagamy

Dom Dziennego Pobytu

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

ul. Marszałka Piłsudskiego 111
86-300 Grudziądz

Telefon: 056 4620637

e-mail: dyrektor@domdzienny.grudziadz.pl.

Dom zapewnia usługi opiekuńcze i posiłki świadczone na terenie placówki mieszkańcom Grudziądza, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Działalność prowadzona jest w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz ul. Dywizjonu 303 Nr 4.

http://ddpgrudziadz.com.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 69 68 700 / 56 69 68 702

e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl

Misją MOPR jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

https://mopr.bip.gov.pl

https://www.mopr.grudziadz.pl

https://www.mopr.grudziadz.pl/images/Informator1.pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

adres ul. ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 45 17 520/56 45 17 540

e-mail: p.liedtke@dpsgrudziadz.pl

Działalność Domu skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

https://dpsgrudziadz.pl

https://dpsgrudziadz.pl/bip

https://mopr.bip.gov.pl/pomoc-spoleczna/kierowanie-do-domu-pomocy-spolecznej.html

CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

adres: ul. Mikołaja z Ryńska 8
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 46 21 871

e-mail: dyrektor@centrumpomocy.grudziadz.pl

Do podstawowych zadań Centrum należy:

1. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

a) zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb,

b) wspieranie rodzin poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu,

2. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

https://cpdipr.bip.gov.pl

http://www.cpdipr.grudziadz.com.pl

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Schronisko dla bezdomnych kobiet i Hostel dla osób będących w kryzysie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztat Terapii Zajęciowej
Bank Żywności w Grudziądzu

W tym również wymagających usług opiekuńczych, noclegownię i ogrzewalnię prowadzi Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

http://www.tpba-grudziadz.pl/

Prowadzi Polski Komitet Pomocy Społeczne.

Adres placówki: ul. Waryńskiego 36, 86-300 Grudziądz
Telefon: 56 46 40 190

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzi Grudziądzkie Centrum Caritas.

http://www.grudziadz.caritas.pl/dom-samopomocy

Jest placówką pobytu dziennego prowadzącą zajęcia terapeutyczne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w różnorodnej formie od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie.

https://stowarzyszenie-tomy.pl/warsztat

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych dociera do osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz rodzin wielodzietnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

https://www.grudziadz.bankizywnosci.pl

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
o nas
MISJA
ZADANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon: 56 69 68 700
Fax: 56 69 68 702

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy – miasto Grudziądz powołaną w szczególności do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu.

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Zadania własne gminy i własne powiatu realizowane przez MOPR finansowane są przez Samorząd Grudziądza, natomiast środki na zadania zlecone gminie i powiatowi oraz dotacje na niektóre zadania własne gminy i powiatu przekazuje Wojewoda. Ponadto środki finansowe mogą pochodzić z innych źródeł w zależności od rodzaju zadania (np. projekty).

Jednocześnie MOPR realizuje szereg obszernych zadań związanych z kompleksową pomocą dla rodzin z zakresu:
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– świadczeń rodzinnych
– przeciwdziałania przemocy
– dodatków mieszkaniowych i energetycznych
– pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” określonego na lata 2019-2023.

MOPR wykonuje także wiele zadań na podstawie ustaw o:
– ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów
– świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
– rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
– o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ww. zadania nie stanowią katalogu zamkniętego ponieważ MOPR może zostać powołany do realizacji innych ustawowo zadań jak na przykład: realizacja dodatków mających na celu złagodzenie obywatelom rosnących cen prądu, gazu, węgla jak i ochronę najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym oraz w związku z sytuacją na rynku paliw, tj.:
– dodatek osłonowy
– dodatek węglowy
– dodatek elektryczny 
– dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, olejem opałowym lub skroplonym gazem LPG – zakup preferencyjny paliwa stałego (w zakresie weryfikacji uprawnień),
– refundacja podatku VAT za gaz ziemny.