Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

POMOC SPOŁECZNA

AKTUALNOŚCI

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od dnia 02.04.2024 r. prowadzony będzie nabór kandydatów do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu...
Read More

Pakiety świąteczne dla seniorów już w piątek

Paczki z pakietami świątecznymi dostarczane będą w piątek 29 marca, od godz. 9.00. W tym roku wolontariusze odwiedzą 700 starszych...
Read More

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż od dnia 02.04.2024 r. prowadzony będzie nabór kandydatów do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu...
Read More
1 2 3 27

POZNAJMY SIĘ

Poznaj działalność

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego

Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu podejmuje szeroki wachlarz działań mających na celu promowanie wartości rodziny, wspomagania rodziny w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Dla zapewnienia długoterminowych efektów podejmowanych działań równie istotne jest podejmowanie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i edukacji społeczności lokalnej w zakresie zjawiska przemocy, edukacji dzieci i młodzieży, w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją swoją oraz rówieśników, przeciwdziałania uzależnieniom.

KONTAKT

tel. 56 46 218 71
ul. Mikołaja z Ryńska 8 | 86-300 Grudziądz
Dyrektor: mgr Elżbieta Raczkowska

Promocja rodzicielstwa zastępczego

- zostań rodziną zastępczą

Centrum prowadzi kompleksowe wsparcie na rzecz dzieci i rodzin z miasta-gminy Grudziądz, w zakresie prowadzenia:

Instytucjonalnej pieczy zastępczej

(8 placówek socjalizacyjnych i 2 placówki interwencyjne)

Funkcjonujące całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają:

– całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
– realizują plan pomocy dziecku;
– umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;
– podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
– zapewniają dziecku dostęp do kształcenia, realizacji swoich pasji, hobby;
– obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi.

placówek wsparcia dziennego

(5 punktów)

Ośrodka Profilaktyki Uzależnień Dzieci i Młodzieży

Poradni Rodzinnej

Do stałego kalendarza przedsięwzięć Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego wpisana jest, m.in.:

Organizacja różnych form edukacyjno – profilaktycznych dla rodziców

np. organizacja grupy wsparcia dla rodziców i młodzieży; spotkań edukacyjnych dla rodziców organizowane na terenie grudziądzkich szkół (podczas wywiadówek i spotkań edukacyjnych).

Organizowanie szkoleń i konferencji podnoszących kwalifikacje z zakresu pracy z dzieckiem

profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałania przemocy.

Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców

– Porady i konsultacje
– Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie z elementami profilaktyki przeciwdziałania przemocy

Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przez Realizacja Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowianaczonych dla rodziców

Organizacja i prowadzenie Klubu Mam

pt. „Mamy nasze Dzieci” i Klubu Młodzieżowego.

Organizacja wypoczynku dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej i uczęszczających do placówek wsparcia dziennego.

Organizacja festynów rodzinnych, konkursów profilaktycznych.

Prowadzenie Dyżuru Opiekuna Dziecka

 – ofiary przestępstwa.

Prowadzenie lokalnych akcji profilaktycznych

Dom Dziennego Pobytu

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

ul. Marszałka Piłsudskiego 111
86-300 Grudziądz

Telefon: 056 4620637

e-mail: dyrektor@domdzienny.grudziadz.pl.

Dom zapewnia usługi opiekuńcze i posiłki świadczone na terenie placówki mieszkańcom Grudziądza, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Działalność prowadzona jest w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz ul. Dywizjonu 303 Nr 4.

http://ddpgrudziadz.com.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 69 68 700 / 56 69 68 702

e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl

Misją MOPR jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

https://mopr.bip.gov.pl

https://www.mopr.grudziadz.pl

https://www.mopr.grudziadz.pl/images/Informator1.pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

adres ul. ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 45 17 520/56 45 17 540

e-mail: p.liedtke@dpsgrudziadz.pl

Działalność Domu skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

https://dpsgrudziadz.pl

https://dpsgrudziadz.pl/bip

https://mopr.bip.gov.pl/pomoc-spoleczna/kierowanie-do-domu-pomocy-spolecznej.html

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Schronisko dla bezdomnych kobiet i Hostel dla osób będących w kryzysie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztat Terapii Zajęciowej
Bank Żywności w Grudziądzu

W tym również wymagających usług opiekuńczych, noclegownię i ogrzewalnię prowadzi Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

http://www.tpba-grudziadz.pl/

Prowadzi Polski Komitet Pomocy Społeczne.

Adres placówki: ul. Waryńskiego 36, 86-300 Grudziądz
Telefon: 56 46 40 190

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzi Grudziądzkie Centrum Caritas.

http://www.grudziadz.caritas.pl/dom-samopomocy

Jest placówką pobytu dziennego prowadzącą zajęcia terapeutyczne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w różnorodnej formie od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie.

https://stowarzyszenie-tomy.pl/warsztat

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych dociera do osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz rodzin wielodzietnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

https://www.grudziadz.bankizywnosci.pl

KONTAKT
o nas
MISJA
ZADANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon: 56 69 68 700
Fax: 56 69 68 702

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy – miasto Grudziądz powołaną w szczególności do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu.

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Zadania własne gminy i własne powiatu realizowane przez MOPR finansowane są przez Samorząd Grudziądza, natomiast środki na zadania zlecone gminie i powiatowi oraz dotacje na niektóre zadania własne gminy i powiatu przekazuje Wojewoda. Ponadto środki finansowe mogą pochodzić z innych źródeł w zależności od rodzaju zadania (np. projekty).

Jednocześnie MOPR realizuje szereg obszernych zadań związanych z kompleksową pomocą dla rodzin z zakresu:
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– świadczeń rodzinnych
– przeciwdziałania przemocy
– dodatków mieszkaniowych i energetycznych
– pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” określonego na lata 2019-2023.

MOPR wykonuje także wiele zadań na podstawie ustaw o:
– ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów
– świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
– rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
– o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ww. zadania nie stanowią katalogu zamkniętego ponieważ MOPR może zostać powołany do realizacji innych ustawowo zadań jak na przykład: realizacja dodatków mających na celu złagodzenie obywatelom rosnących cen prądu, gazu, węgla jak i ochronę najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym oraz w związku z sytuacją na rynku paliw, tj.:
– dodatek osłonowy
– dodatek węglowy
– dodatek elektryczny 
– dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, olejem opałowym lub skroplonym gazem LPG – zakup preferencyjny paliwa stałego (w zakresie weryfikacji uprawnień),
– refundacja podatku VAT za gaz ziemny.