Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

POMOC SPOŁECZNA

AKTUALNOŚCI

Piknik Ekologiczny w Parku

16 września, czyli Światowy Dzień Sprzątania W Grudziądzu świętowaliśmy go w sposób wyjątkowy – wspólnymi siłami odciążyliśmy naszą planetę ziemię...
Read More

Przeciw przemocy pobiegniemy już po raz ósmy

Jeszcze tylko do jutra, czyli do 14 września, do godz. 23.59 można zapisywać się na imprezę biegową „Przegoń przemoc –...
Read More

Trwają zapisy na VIII Bieg Integracyjny- „Przegoń przemoc-okaż sprzeciw”

PRZEGOŃ PRZEMOC – OKAŻ SPRZECIW W sobotę 16 września 2023 r. po raz ósmy wystartuje integracyjna impreza biegowa organizowana przez...
Read More
1 2 3 11

pomagamy

Dom Dziennego Pobytu

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

ul. Marszałka Piłsudskiego 111
86-300 Grudziądz

Telefon: 056 4620637

e-mail: dyrektor@domdzienny.grudziadz.pl.

Dom zapewnia usługi opiekuńcze i posiłki świadczone na terenie placówki mieszkańcom Grudziądza, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Działalność prowadzona jest w obiektach przy ul. Piłsudskiego 111 oraz ul. Dywizjonu 303 Nr 4.

http://ddpgrudziadz.com.pl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 69 68 700 / 56 69 68 702

e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl

Misją MOPR jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

https://mopr.bip.gov.pl

https://www.mopr.grudziadz.pl

https://www.mopr.grudziadz.pl/images/Informator1.pdf

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

adres ul. ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 45 17 520/56 45 17 540

e-mail: p.liedtke@dpsgrudziadz.pl

Działalność Domu skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

https://dpsgrudziadz.pl

https://dpsgrudziadz.pl/bip

https://mopr.bip.gov.pl/pomoc-spoleczna/kierowanie-do-domu-pomocy-spolecznej.html

CENTRUM POMOCY DZIECKU I PORADNICTWA RODZINNEGO

Dane kontaktowe
Informacje ogólne
więcej

adres: ul. Mikołaja z Ryńska 8
86-300 Grudziądz

Telefon/fax: 56 46 21 871

e-mail: dyrektor@centrumpomocy.grudziadz.pl

Do podstawowych zadań Centrum należy:

1. Pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

a) zapewnianie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb,

b) wspieranie rodzin poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu,

2. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

https://cpdipr.bip.gov.pl

http://www.cpdipr.grudziadz.com.pl

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Schronisko dla bezdomnych kobiet i Hostel dla osób będących w kryzysie
Środowiskowy Dom Samopomocy
Warsztat Terapii Zajęciowej
Bank Żywności w Grudziądzu

W tym również wymagających usług opiekuńczych, noclegownię i ogrzewalnię prowadzi Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

http://www.tpba-grudziadz.pl/

Prowadzi Polski Komitet Pomocy Społeczne.

Adres placówki: ul. Waryńskiego 36, 86-300 Grudziądz
Telefon: 56 46 40 190

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzi Grudziądzkie Centrum Caritas.

http://www.grudziadz.caritas.pl/dom-samopomocy

Jest placówką pobytu dziennego prowadzącą zajęcia terapeutyczne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w różnorodnej formie od poniedziałku do piątku przez 7 godzin dziennie.

https://stowarzyszenie-tomy.pl/warsztat

Za pośrednictwem organizacji pozarządowych dociera do osób ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz rodzin wielodzietnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

https://www.grudziadz.bankizywnosci.pl

POZNAJMY SIĘ

KONTAKT
o nas
MISJA
ZADANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Telefon: 56 69 68 700
Fax: 56 69 68 702

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest jednostką budżetową gminy – miasto Grudziądz powołaną w szczególności do realizacji zadań pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu.

Misją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jest – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin poprzez profesjonalne wspieranie w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb, przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i problemów opiekuńczo – wychowawczych, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia, aktywizacji oraz integracji ze środowiskiem.

Zadania własne gminy i własne powiatu realizowane przez MOPR finansowane są przez Samorząd Grudziądza, natomiast środki na zadania zlecone gminie i powiatowi oraz dotacje na niektóre zadania własne gminy i powiatu przekazuje Wojewoda. Ponadto środki finansowe mogą pochodzić z innych źródeł w zależności od rodzaju zadania (np. projekty).

Jednocześnie MOPR realizuje szereg obszernych zadań związanych z kompleksową pomocą dla rodzin z zakresu:
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– świadczeń rodzinnych
– przeciwdziałania przemocy
– dodatków mieszkaniowych i energetycznych
– pomocy osobom uprawnionym do alimentów
– wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” określonego na lata 2019-2023.

MOPR wykonuje także wiele zadań na podstawie ustaw o:
– ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów
– świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
– rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
– o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ww. zadania nie stanowią katalogu zamkniętego ponieważ MOPR może zostać powołany do realizacji innych ustawowo zadań jak na przykład: realizacja dodatków mających na celu złagodzenie obywatelom rosnących cen prądu, gazu, węgla jak i ochronę najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym oraz w związku z sytuacją na rynku paliw, tj.:
– dodatek osłonowy
– dodatek węglowy
– dodatek elektryczny 
– dodatek dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, olejem opałowym lub skroplonym gazem LPG – zakup preferencyjny paliwa stałego (w zakresie weryfikacji uprawnień),
– refundacja podatku VAT za gaz ziemny.