Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Nabór do bazy danych kandydatów do Rad Nadzorczych spółek

Prezydent Grudziądza ogłasza nabór do bazy danych kandydatów do Rad
Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, a także ich spółek zależnych.

WYMAGANIA:

I. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze lub specjalistyczne branżowe,
2) spełnienie wymogów wynikających z przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 t.j.) w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.),
3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu zawodowego na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
4) nie podleganie określonym w przepisach prawa lub wynikającym z prawomocnych orzeczeń sądowych zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 t.j.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.);
2) doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowanych stanowisk w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej, winien przedłożyć:
1) CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-k
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.),
2) odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów,
3) odpis lub kopię dokumentu potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-k ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 r. z późn. zm.), z których wynika, że kandydat:
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub
technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy
restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.),
i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2021 r., poz.425 i 1535),
j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
4) kwestionariusz osobowy kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki, w której gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz ujawnienie danych poprzez przesłanie lub inne udostępnienie (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

ZAŁĄCZNIKI:
Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki, w której gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje.
2023.04.06 Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy-dla-czlonkow-do-rn

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz ujawnienie danych poprzez przesłanie lub inne udostępnienie.
2023.04.06 Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RODO

3. Klauzula informacyjna dla osób aplikujących do bazy kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje.
2023.04.11 Ogłoszenie o naborze do RN 2023 – korekty MK

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Trwają zapisy na Jarmark Spichrzowy – zostań wystawcą
21 kwietnia 2024
„Wstydź się” ostatni spektakl Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej – relacja
21 kwietnia 2024
Śmieci w łapy pod schroniskiem w Węgrowie – Sprzątnie lasu ze zwierzętami
20 kwietnia 2024
„To jest moja Broszka” – Wiosenne przebudzenie: Wspólna podróż do piękna
20 kwietnia 2024
DKF i wernisaż fotografii Piotra Bilskiego – relacja
20 kwietnia 2024
Szpital poszukuje do pracy! Sprawdź ofertę.
19 kwietnia 2024