Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Główne Zadania

Nadzór nad stanem technicznym urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA.

Bieżąca kontrola i koordynacja wykonywanych napraw i prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z umowną działalnością outsourcingu obszaru elektroenergetycznego i AKPiA.

Współudział w opracowywaniu analiz stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i AKPiA na terenie Elektrociepłowni.

Opracowywanie i realizacja planów budżetów, remontów, konserwacji, inwestycji oraz przeglądów urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.

Prowadzenie dokumentacji technicznej, opracowywanie i aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.

Udział w działaniach projektowych, wdrożeniowych i optymalizacyjnych.

Analiza awarii, podejmowanie działań prewencyjnych, rozwiązywanie problemów technicznych powierzonych maszyn i urządzeń.

Analiza danych dotyczących wyprodukowanej, zużytej, zakupionej i sprzedanej energii elektrycznej.

Oczekiwania

Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne.

Minimum 3 letnie doświadczenie w eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i/lub AKPiA.

Biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Umiejętność podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji.

Komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

Oferujemy

Ciekawą i stabilną pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku pracy.

Możliwość rozwoju zawodowego i kompetencji poprzez uczestnictwo we wdrażaniu nowych technologii.

Dodatkowe dni wolne.

Dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami.

Świadczenia socjalne.

Prywatna opieka medyczna.

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 31 marca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 45 06 144 lub 56 45 06 291
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o. o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
  w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
 4. 6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
 5. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.