Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Wymiar podatków na 2024 rok i doręczanie decyzji jest w toku. Decyzje podatkowe są na terenie miasta Grudziądza doręczane osobom fizycznym przez pracowników Urzędu pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem do doręczeń.

W przypadku nieobecności adresata pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, a gdyby go nie było lub odmówił przyjęcia pisma – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy umieszcza się w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata, lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję, na której zamieszkuje adresat lub której adres wskazano jako adres do doręczeń.

W razie niemożności doręczenia pisma składa się je na okres 14 dni w Urzędzie. Zawiadomienie o pozostawaniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w Urzędzie umieszcza się w skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

 

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie 14 dni, doręczenie uważa się za dokonane, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.

 

Terminy wpłaty podatku od nieruchomości są następujące: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

 

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podatek można wpłacić przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub opłacić gotówką w kasach Urzędu Miejskiego:

– ul. Ratuszowa 1, Przyziemie Ratusza,

– ul. Mickiewicza 28/30, USC, Biuro Obsługi Interesantów, parter, pok. 6.

Kasy czynne są w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.00 – 15.00, we wtorki w godz.
7.30 – 15.30, w piątki w godz. 7.00 – 12.30.

 

Prosimy, by zgłaszać się do Urzędu Miejskiego z decyzjami podatkowymi. Dzięki sczytaniu kodu kreskowego naniesionego na pismo, sprawniej będzie przebiegała obsługa w kasie. W przypadku przelewów zwracamy się z prośbą, by wpłacić podatek na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji, co ułatwi i przyspieszy jego rozliczenie.

 

W sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność dwóch lub więcej podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości wspólnej – wydanej w tylu jednobrzmiących egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli – podatek ustalony jest w ogólnej kwocie bez podziału. Decyzja ta musi być doręczona wszystkim współwłaścicielom, a łączna kwota wpłat dokonanych przez współwłaścicieli powinna stanowić kwotę wynikającą z decyzji. Ta zasada dotyczy również współmałżonków posiadających wspólne nieruchomości. Z kolei w przypadku nieruchomości niewchodzących w skład wspólności majątkowej, małżonek, który jest właścicielem takiej nieruchomości, otrzymuje odrębną decyzję wymiarową.

 

W przypadku nieuregulowania podatku w terminie do podatników wysyłane będą upomnienia. Koszt upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów i wynosi 16 zł. Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, upomnienie doręczane jest wszystkim współwłaścicielom.

 

Warto dodać, że o zmianie adresu zamieszkania i zaistnieniu okoliczności mających wpływ na wysokość podatku (takich jak, np. sprzedaży nieruchomości, zajęcia na działalność gospodarczą), należy zawiadomić pisemnie Urząd Miejski. Dokonać tego należy na obowiązujących formularzach podatkowych w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Druki dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: kliknij tutaj.

 

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Trwają zapisy na Jarmark Spichrzowy – zostań wystawcą
21 kwietnia 2024
„Wstydź się” ostatni spektakl Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej – relacja
21 kwietnia 2024
Śmieci w łapy pod schroniskiem w Węgrowie – Sprzątnie lasu ze zwierzętami
20 kwietnia 2024
„To jest moja Broszka” – Wiosenne przebudzenie: Wspólna podróż do piękna
20 kwietnia 2024
DKF i wernisaż fotografii Piotra Bilskiego – relacja
20 kwietnia 2024
Szpital poszukuje do pracy! Sprawdź ofertę.
19 kwietnia 2024