Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Rozbiegany Dzień Dziecka

1 czerwca | 11:00

Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

W dniu 1 czerwca br. w godz. 11:00-12:30 odbędzie się 3. Rozbiegany Dzień Dziecka. Miejsce zawodów: bieżnia na Stadionie Miejskim przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu.

Z kolei dzień później, w dn. 2 czerwca br. w godz. 11:00-12:30 na Osadzie Grud przy ul. Śniadeckich w Grudziądzu odbędzie się 6. Rowerowy Dzień Dziecka. Są to imprezy dofinansowane przez gminę-miasto Grudziądz, a ich organizatorem jest Stowarzyszenie Wheel Brothers.

Linki do wydarzeń:

https://wbtiming.pl/3BDD

https://wbtiming.pl/6RDD

Są to imprezy, na które zaproszone są całe rodziny, pojawią się dodatkowe atrakcje urozmaicające czas spędzony na obiektach.

R E G U L A M I N
3. Biegowy Dzień Dziecka Grudziądz 01 czerwca 2024

§ 1. Organizator:
Stowarzyszenie Wheel Brothers, ul. Jackowskiego 2, 86-300 Grudziądz
UM Grudziądz
§ 2. Współpraca:
WBtiming.pl
GRUDZIĄDZKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” W GRUDZIĄDZU
§ 3. Cel imprezy:
• popularyzacja Grudziądza jako miejsca o naturalnych walorach sprzyjających uprawianiu
biegania,
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci ,
• nauka zdrowej rywalizacji, nauka zasad fair play,
• pokazanie dzieciom i młodzieży alternatywnej dla „siedzenia przed telewizorem i
komputerem” metody zagospodarowania czasu wolnego,
• nawiązanie współpracy z klubem biegowym,
• wspólne wyłanianie szczególnie utalentowanych młodych biegaczy i pomoc w
pokierowaniu ich dalszą karierą,
• poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek.
§ 4. Termin
Impreza odbędzie się w dniu 1 czerwca 2024 r.
§ 5. Miejsce imprezy
GKS OLIMPIA GRUDZIĄDZ bieżnia lekkoatletyczna.
ul. M.J. Piłsudskiego 14,
86-300 Grudziądz
§ 6. Program imprezy:
8:30 Rozpoczęcie pracy biura zawodów,
10:45 Zakończenie pracy biura zawodów,
10:50 Rozgrzewka
11:00 Kategoria Kids 2-4 lat – dystans 60 metrów,
11.10 Kategoria Kids 5-6 lat – dystans 200 metrów,
11:20 Kategoria Kids 7-8 lat – dystans 400 metrów,
11:30 Kategoria Kids 9-10 lat – dystans 600 metrów,
11:40 Kategoria Kids 11-12 lat – dystans 800 metrów,
11:50 Kategoria Kids 13-15 lat – dystans 1000 metrów.
Uwaga: na pięć minut przed startem poszczególnych wyścigów nastąpi krótka odprawa techniczna
dla zawodników.
§ 7. Szczegółowe zasady wyścigów dla dzieci.
Zgłoszenia:
• Termin zgłoszeń poprzez system internetowy www.wbtiming.pl upływa 31 maja 2024
roku do godziny 12:00. Do udziału będzie można zapisać się także w dniu zawodów tj.
2 czerwca 2024 roku w biurze zawodów w godzinach 8:30-10:45 pod warunkiem
posiadania przez organizatora wolnych miejsc (max liczba uczestników 200 osób).
• Warunkiem startu osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody rodziców
(opiekunów prawnych).
• Rejestracja online będzie prowadzona do 31 maja 2024 do godziny 12:00. Po tym
terminie zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
• Osoby niepełnoletnie zgłaszane są przez opiekunów prawnych, w przypadku zgłoszenia
dokonywanego osobiście zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę opiekuna na
udział w zawodach wg wzoru znajdującego się pod adresem https://www.wbtiming.pl
• Limit zgłoszeń wynosi łącznie 200 uczestników na wszystkie wyścigi w ramach
Biegowego Dnia Dziecka
• Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i publikacji wyników oraz
korespondencji z uczestnikami imprezy.
• Odbiór bezzwrotnych numerów startowych możliwy jest w biurze zawodów 3 czerwca
w godzinach 08:30-10:45.
Klasyfikacje:
W wyścigach nagradzane są pierwsze trójki chłopców i dziewcząt (bez kategorii 2-4 lat)
w poszczególnych kategoriach wiekowych (przydział do kategorii następuje na podstawie rok
urodzenia) natomiast medal otrzymają wszystkie dzieci.
Kategoria Kids 5-6 lat – dystans 200 metrów (0,5 okrążenia),
Kategoria Kids 7-8 lat – dystans 400 metrów (1 okrążenie),
Kategoria Kids 9-10 lat – dystans 600 metrów (1,5 okrążenia),
Kategoria Kids 11-12 lat – dystans 800 metrów (2 okrążenia),
Kategoria Kids 13-15 lat – dystans 1000 metrów (2,5 okrążenia).
Mapka lokalizacji startów na bieżni dla poszczególnych kategorii znajduje się
tutaj.
§ 8. Biuro zawodów w dniu 1 czerwca zlokalizowane będzie na terenie GKS OLIMPIA GRUDZIĄDZ
bieżnia lekkoatletyczna stadionu i działać w godzinach 08:30-10:45.
§ 9. Z powodu braku pomieszczenia nie będzie możliwości pozostawienia depozytu.
§ 10. Pomiar czasu:
Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu w formie numeru startowego mocowany
z przodu na koszulce.
§ 11. Pakiet do pomiaru czasu:
Pakiet zawiera numer startowy z chipem, napój regeneracyjny/owoc.
§ 12. Przebieg zawodów
• Każdy zawodnik bierze udział w wyścigu zgodnie ze zgłoszeniem.
• Trasa zawodów jest oznaczona.
§ 14. Organizacja startu
W dniu 1 czerwca 2024 organizacja startu zgodnie z programem zawodów.
§ 15. Ochrona danych osobowych
• Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informujemy, iż
Współorganizatorem imprezy oraz administratorem danych osobowych uczestników
jest WBtiming s.c., ul. gen. Kustronia 6f/7, 86-300 Grudziądz.
• Uczestnicy Rozbieganego dnia dziecka wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie
wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia
i miejscowości podanych w zgłoszeniu.
• Uczestnicy Rozbieganego dnia dziecka zgadzają się na otrzymywanie korespondencji
drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z
dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
• Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika
informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne
i analityczne, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), Zawodnikowi przysługuje prawo do
wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres Organizatora. Niepodanie danych lub brak zgody na ich
przetwarzanie, uniemożliwia udział w imprezie.
• Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte
w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym
wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO.
• Organizator Rowerowego dnia dziecka, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do
wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych
uczestników, biorących udział w imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą
wykorzystywane w materiałach promujących imprezę i wydarzenia towarzyszące
(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
• Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych, nagród i upominków nie przysługują
żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
• O sposobie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych podanych na
potrzeby startu w zawodach, Uczestnik może w dowolnym momencie przeczytać
w klauzuli informacyjnej, dostępnej w biurze zawodów.
§ 16. Postanowienia końcowe
• Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
• Każdy uczestnik (opiekun prawny) jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o
znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik (opiekun prawny)
wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez
personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
• Uczestnik (opiekun prawny) oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są
mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w
zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Udział w zawodach wiąże
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w
tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości
regulaminu oznacza, że uczestnik (opiekun prawny) rozważył i ocenił zakres i
charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
• Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik (opiekun prawny) akceptuje niniejszy
regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i
rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania
sponsorom oraz partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub ich przerwania bez
podania powodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione przed, w trakcie i po
imprezie.
• Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Regulamin może ulec zmianie.
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Karol Borkowski tel. 502 402 955

 

Szczegóły

Data:
1 czerwca
Godzina:
11:00

Miejsce wydarzenia

GKS Olimpia,ul. Piłsudskiego 14

UDOSTĘPNIJ WYDARZENIE: