Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Spółka poszukuje kandydata na stanowisko:

referent ds. zamówień publicznych

Miejsce wykonywania pracy:
ul. Curie-Skłodowskiej 10, 86-300 Grudziądz

Wymagania

wykształcenie wyższe;

doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych oraz w samodzielnym przygotowywaniu dokumentacji związanej z procesem przetargowym;

praktyczna znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;

umiejętność podejmowania decyzji i organizacji pracy własnej;

sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie w pracę, terminowość wykonywanych zadań;

umiejętność korzystania z platform dedykowanych zamówieniom publicznym.

Oferujemy

zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

praca w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku;

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

stabilne warunki zatrudnienia;

dostęp do pakietu świadczeń socjalnych.

Opis stanowiska

przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminami wewnętrznymi obowiązującym w MWiO, przy
współpracy z komórkami organizacyjnymi;

przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu i ogłoszeń o udzieleniu Zamówienia oraz zamieszczenie
ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, załączników, formularzy i wzorów umów, przy
współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych;

sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień oraz prowadzenie korespondencji
z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego;

przygotowanie wzorów umów;

udział w pracach komisji przetargowych.

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres e-mail: kadry@mwio.pl z dopiskiem monter sieci wodociągowej na adres Spółki, tel. kontaktowy 56 45-04-916
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Ochrona danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym i nie będą
  udostępnianie innym podmiotom.
 •  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej rekrutacji oraz
  przez okres 6 miesięcy dla przyszłych rekrutacji za zgodą kandydata.

Prosimy o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie
danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp.
z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz na potrzeby
niniejszej rekrutacji / i przyszłych rekrutacji.

(właściwe wpisać)