Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Jeszcze tylko do 20 maja, czyli do najbliższego poniedziałku, potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035.

Konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii od wszystkich zainteresowanych stron, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035. Wszelkie zgłaszane uwagi i opinie mogą przyczynić się do rozwiązania problemów występujących na obszarze rewitalizacji oraz mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Grudziądza.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035 to strategiczny dokument wyznaczający cele oraz kierunki działania w perspektywie długookresowej. Jego celem jest realizacja zintegrowanych, kompleksowych i skoncentrowanych terytorialnie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy interesariusze procesu rewitalizacji, w tym:

  1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
  2. Mieszkańcy Grudziądza inni niż wymienieni powyżej,
  3. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Gminy Miasta Grudziądza,
  4. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną na obszarze Gminy Miasta Grudziądza, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  5. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  6. Organy władzy publicznej.
  7. Podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Uwagi i opinie można zgłaszać na kilka sposobów:

  1. W formie elektronicznej na adres e-mail konsultacje@um.grudziadz.pl, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.grudziadz.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.bip.grudziadz.pl).
  2. Poprzez platformę konsultacji społecznych dostępną na stronie internetowej https://grudziadz.konsultacjejst.pl.
  3. W formie ustnej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w Wydziale Funduszy Europejskich z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 51, pokój nr 4.

Informacje na temat konsultacji społecznych oraz projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2024-2035 będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.grudziadz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (www.bip.grudziadz.pl), oraz na platformie konsultacji społecznych dostępnej na stronie https://grudziadz.konsultacjejst.pl. Dodatkowo, informacje te zostaną również podane do wiadomości w prasie lokalnej oraz poprzez ogłoszenia wywieszone w Grudziądzkim Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57 oraz w Muzeum Handlu Wiślanego FLIS.

W następstwie przeprowadzonych konsultacji nastąpi sporządzenie raportu podsumowującego ich przebieg oraz zawierającego dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia. Będzie też miało miejsce omówienie przebiegu konsultacji oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Regulamin-MW-w-dwuboju-18-05-2024

Poznajmy się!

Tym chemy Cię zainteresować

Co? Gdzie? Kiedy?

Najnowsze wpisy

Relacja z Ultramaratonu Rowerowego – dla prawdziwych wojowników!
27 maja 2024
W miniony weekend na terenie Grudziądzkiej Mariny nad Wisłą odbył się Festyn Integracyjny
27 maja 2024
Do 5 czerwca br. trwa Plebiscyt Cuda Polski organizowany przez redakcję magazynu National Geographic Traveler.
27 maja 2024
Koncert “Ave Maria” z okazji Dnia Mamy
27 maja 2024
27.06 – Dzień Samorządu Terytorialnego
27 maja 2024
Święto Województwa już wkrótce
27 maja 2024