Skonaktuj się z nami    kontakt@grudziadzmiastootwarte.pl
Witamy na portalu GrudziadzMiastoOtwarte.pl. Miłego dnia!

Dołącz do nas!

Główne Zadania

 Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy prac inwestycyjnych lub remontowych (SWZ, Projekt umowy, Warunki Realizacji Zadania, udział w wizjach lokalnych).

Nadzór i koordynowanie prac oraz zadań remontowych, inwestycyjnych oraz konserwacyjnych w obszarach produkcji, zbioru i logistyki surowca.

Odbiór urządzeń po przeprowadzonych remontach i inwestycjach.

Przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru zadań inwestycyjnych i remontowych według obowiązujących procedur.

Weryfikacja kosztorysów ofertowych, ofert ryczałtowych na roboty.

Utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej urządzeń wytwórczych, zbioru, logistyki i zaplecza, będących w posiadaniu spółki.

Umiejętne, oparte na nowych technologiach poszukiwanie rozwiązań, które można wykorzystać w ramach zadań inwestycyjnych.

Wykonywanie analiz techniczno-ekonomicznych na potrzeby określenia kosztów eksploatacyjnych, remontowych oraz w zakresie modernizacji instalacji technologicznej. 

Terminowa realizacja wymaganych ustawowo przeglądów technicznych i badań maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych.

Nadzór nad pracami zespołu podległych pracowników.

Oczekiwania

Wykształcenie minimum średnie techniczne (budownictwo, energetyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika).

Wysoko rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia.

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

Mile widziane doświadczenie w branży rolniczej lub mechanicznej.

Umiejętność podejmowania decyzji i ich egzekwowania.

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem.

Dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej.

Dodatkowe dni wolne.

Dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne.

Pakiety medyczne.

WAŻNE:

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 20 maja 2024 roku
na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl
lub na adres spółki: OPEC-BIO Sp. z o.o.| ul. Budowlanych 7 | 86-300 Grudziądz
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 564506291 lub 564506144
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC-BIO Sp. z o. o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:
 1. Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46   zwanego dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą
   w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
  3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
   a – 
   6 ust. 1 lit. c RODO  – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
   b – 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę  w przypadku pozostałych danych.
  4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
  7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.